Новости проекта
Улучшайте результаты обучения, используя популярные функции электронного дневника!

2 класс

Дата: 23 апреля 2020 в 11:25, Обновлено 26 ноября 2020 в 14:54

Заданні на перыяд з 26.11.2020 па 05.12.2020 г.

Матэматыка

Тэмы ўрокаў

Вучэбны матэрыял

Дамашняе заданне

Адзінка даўжыні метр

Вымярэнне даўжынь прадметаў, вызначэнне лікавых значэнняў даўжыні.

Перавод лікавых значэнняў даў- жыні ў адзінкі іншых найменняў. Складанне і адніманне вывучаных відаў.

Рашэнне простых задач вывучаных відаў.

Састаўленне задач па прадметным малюнку

с. 93,

№ 1, 2

Замацаванне

Чытанне і запіс двухзначных лікаў. Параўнанне лікаў і значэнняў вы- разаў; лікавых значэнняў даўжыні. Складанне і адніманне вывучаных відаў

с. 95,

№ 1, 2

Састаўная задача

Аналіз тэксту састаўной задачы, суаднясенне тэксту задачы з карот- кім запісам і схематычным чарця- жом, састаўленне плана рашэння на аснове граф-схемы, рашэнне задачы ў два дзеянні.

Састаўленне задачы ў два дзеянні па кароткім запісе, абгрунтаванне кожнага дзеяння з дапамогай граф- схемы.

Складанне і адніманне ў межах 100 (вывучаныя выпадкі).

Рашэнне простых задач  вывучаных відаў

с. 97,

№ 1, 2

Гадзіна і мінута. Вызначэнне часу па цы- ферблатным гадзінніку

з дакладнасцю да мінуты

Вызначэнне часу па цыферблат- ным гадзінніку з дакладнасцю да мінуты.

Рашэнне састаўной задачы. Складанне і адніманне ў межах 100 (вывучаныя выпадкі).

Рашэнне простых задач вывучаных відаў

с. 99,

№ 1, 2

Вызначэнне часу дня і ночы

Чытанне паказанняў гадзінніка рознымі спосабамі: днём і ноччу, раніцай і вечарам.

Складанне і адніманне вывучаных відаў.

Работа з табліцай: састаўленне роў- насцей.

Параўнанне лікавых значэнняў даўжыні.

Рашэнне простых задач вывучаных відаў.

Састаўленне і рашэнне адваротных задач.

Вызначэнне даўжыні ломанай, па- будова адрэзка

с. 101,

№ 1, 2

Састаўная задача

Абгрунтаванне спосабу рашэння састаўной задачы з апорай на схе- матычны малюнак; састаўленне плана рашэння з апорай на граф- схему, рашэнне задачы ў два дзе- янні.

Чытанне паказанняў гадзінніка рознымі спосабамі: днём і ноччу, раніцай і вечарам.

Складанне і адніманне ў межах 100 (вывучаныя выпадкі).

с. 103,

№ 1, 2

Чалавек і свет

Тэмы ўрокаў

Вучэбны матэрыял

Дамашняе заданне

1.

Дзікарослыя кусты

уяўленні аб дзікарослых кустах, іх значэнні ў прыродзе і ў жыцці чалавека.

Магчы распазнаваць кусты бліжэйшага наваколля па адметных прыкметах.

Чытанне ткэксту параграфа. Адказ на пытаннІ

Асновы бяспекі жыццядзейнасці

Тэмы ўрокаў

Вучэбны матэрыял

1.

Бяспечнае асяроддзе дома.Табе даверылі ключы

Правілы аховы дома ад чужых. Адрас і тэлефон-асабісты сакрэт. Ключы ад дома, спасаб іх захоўвання.

2.

Пажары ад гульняў дзяцей з агнём. Запалкі — гэта не забаўка

Пажары,якія ўзніклі ад гульняў дзяцей  з агнем.Вынікі такіх пажараў.Што трэба ведаць дзецям

Выяўленчае мастацтва

Тэмы ўрокаў

Вучэбны матэрыял

1.

«Роспіс апрацоўчай дошкі»(ДПМ)

Аналіз наглядна-дыдактычнага матэрыялу па тэме ўрока (гутарка ці мультымедыйная прэзентацыя «Дэкаратыўнае абагульненне прыродных формаў (стылізацыя)»).

Выкананне заданняў (у працэсе аналізу тэкставага і ілюстрацыйнага матэрыялу вучэбнага дапаможніка):

«Азнаёмцеся з рознымі спосабамі стварэння дэкаратыўнай кампазіцыі аб'ёмнай кветкі»;

«Разгледзьце і абмяркуйце ілюстрацыі з адлюстраваннем этапаў працы».

Беларуская мова

Тэмы ўрокаў

Вучэбны матэрыял

Дамашняе заданне

Зацвярдзелыя зычныя гукі

Чытанне слоў з выразным вымаўленнем першага гука ў кожным слове. Параўнан- не вымаўлення гукаў [ц] і [ц’]. Характа- рыстыка гэтых гукаў. (Практ. 176, с. 82.) Аналіз фармулёўкі правіла. Вылучэнне адрозненняў у перадачы на пісьме зац- вярдзелага гука [ц] і мяккага гука [ц’] (с. 82).

Выразнае чытанне па ролях дыялогу. Зна- ходжанне ў тэксце слоў з гукамі [ц] і [ц’]. (Практ. 177, с. 82.)

Чытанне слоў. Вылучэнне гукаў [ц] і [ц’] у словах. Спісванне з устаўкай прапуш- чаных літар і тлумачэннем выбару напі- сання. (Практ. 178, с. 83.)

Выбарачнае спiсванне слоў з зацвярдзе- лымi зычнымi гукамi. (Практ. 179, с. 83.) Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Вус- ныя выказванні вучняў пра дапамогу птушкам зімой. Выбарачнае спісванне сказаў з устаўкай прапушчаных літар, тлумачэннем выбару напісання і пад- крэсліваннем літар, якімі абазначаны зацвярдзелыя зычныя гукі. (Практ. 180, с. 84)

Практ. 181

Гукі [д] і [дз’]. Іх абазначэнне на пісьме

Вымаўленне слоў парамі. Вылучэнне суадноснай  пары  гукаў  па  цвёрдасці/ мяккасці [д] — [дз’]. Спісванне з падкрэс- ліваннем літар, якімі абазначаюцца гукі [д], [дз’]. (Практ. 182, с. 85.)

Аналіз фармулёўкі правіла. Вылучэнне адрозненняў гукаў [д] — [дз’] (c. 85).

Чытанне слоў. Знаходжанне ў словах гу- ка [дз’]. Спісванне з падкрэсліваннем дз з наступнай літарай. (Практ. 183, с. 85.) Аналіз фармулёўкі правіла. Вылучэнне спосабаў перадачы на пісьме гука [дз’] (с. 86).

Чытанне тэксту. Выразнае вымаўленне гукаў на месцы пропускаў у словах. Гутар- ка па змесце. Спісванне з устаўкай пра- пушчаных літар і тлумачэннем правапісу д, дз. Падкрэсліванне ў словах літар, якія пішуцца пасля дз. (Практ. 184, с. 86.) Змяненне слоў па ўзоры. Спісванне слоў з падкрэсліваннем складоў з гукам [дз’]. (Практ. 185, с. 86–87)

Вывучыць правіла,

с. 85–86;

практ. 186

Гукі [д] і [дз’]. Іх абазначэнне на пісьме

Чытанне сказа. Знаходжанне ў ім слоў  з гукам [дз’]. Тлумачэнне правапісу е, ё я, ь у словах. Запіс сказа пад дыктоўку настаўніка. (Практ. 188, с. 87.)

Запіс назваў беларускіх гарадоў у ал- фавітным парадку. Падкрэсліванне ў сло- вах д, дз. Называнне гукаў, якія абазна- чаны гэтымі літарамі. (Практ. 189, с. 88.)

Практ. 191

Гукі [т] і [ц’]. Іх абазначэнне на пісьме

Вымаўленне слоў парамі. Вылучэнне суадноснай  пары  гукаў  па  цвёрдасці/ мяккасці [т] — [ц’]. Спісванне з падкрэс- ліваннем літар, якімі абазначаюцца гукі [т], [ц’]. (Практ. 192, с. 89).

Аналіз фармулёўкі правіла. Вылучэнне адрозненняў гукаў [т] — [ц’] (с. 89).

Змяненне слоў па ўзоры. Іх запіс. Падкрэ- сліванне літар, якімі абазначаны гукі [т], [ц’]. (Практ. 193, с. 89.)

Аналіз фармулёўкі правіла. Вылучэнне спосабаў перадачы на пісьме мяккасці гука [ц’] (с. 90).

Чытанне слоў з гукам [ц’]. Узаемакан- троль правільнасці вымаўлення слоў. (Практ. 194, с. 90.)

Дапаўненне сказаў словамі для даведкі ў патрэбнай форме. Запіс сказаў з камен- ціраваннем. (Практ. 195, с. 90.) Складанне сказаў з асобных слоў. (Практ. 196, с. 91)

Практ. 197

Гукі [т] і [ц’]. Іх абазначэнне на пісьме

Чытанне сказаў. Вылучэнне гукаў [т], [ц’] у выдзеленых словах. Спісванне з падкрэсліваннем літар, якімі абазнача- юцца на пісьме гукі [т], [ц’]. (Практ. 198, с. 92.)

Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Тлу- мачэнне правапісу выдзеленых літар у словах. Спісванне з падкрэсліваннем ц разам з наступнай літарай. (Практ. 199, с. 92.)

Складанне сказаў з асобных слоў і іх за- піс. (Практ. 201, с. 93.)

Чытанне і завучванне скорагаворкі. Яе запіс па памяці. (Практ. 200, с. 92.) Самастойнае выкананне вучнямі кан- трольнай работы

Практ. 202

Беларуская літаратура

Тэмы ўрокаў

Вучэбны матэрыял

Дамашняе заданне

1.

Яраслаў Пархута. «Кропелька»

Падбор прыказак, якія пады- ходзяць да сэнсу літаратурнай казкі.

Падрыхтоўчая работа да па- драбязнага пераказу адной ча- сткі аўтарскай казкі па плане дапаможніка

Падрыхтаваць падрабязны пера- каз адной часткі казкі Яраслава Пархуты «Кро- пелька»

2.

Ядвіга Бяган- ская. «Каму сказаць дзякуй».

Абагульненне ведаў па раз дзеле «У свеце ветлівасці

і дабрыні»

Аналітычная і ацэначная гу- тарка па змесце на аснове вы- барачнага чытання.

Вызначэнне асноўнай думкі апавядання.

Адказы вучняў на пытанні і за- данні, якія змешчаны ў вучэб- ным дапаможніку пад рубры- кай «Правер свае дасягненні па тэме...» (с. 106–110)

Чытанне і адгадванне народ- ных загадак (с. 105).

3.

Юрась Свірка.

«З першым снегам!»

Выбарачнае чытанне. Вылу- чэнне з твора карцін зімовай прыроды.

Вызначэнне настрою, інтана- цыі і вобразных слоў, уласных адносін да героя верша.

Рубрыка «Давайце абмяркуем тэму разам»: вуснае апісанне рэпрадукцыі карціны Аркадзя Пластава «Першы снег» на ас- нове пытанняў вучэбнага дапа- можніка (с. 114–115)

Падрыхтаваць выразнае чытан- не верша Юрася Свіркi «З першым снегам!»

Русский язык

Тема урока

Учебный материал

Домашнее задание

1.

Правописание сочетаний жи ши, же — ше, ча ща, чу щу

 1. Записывание вначале букв, обозначающих непарные твердые шипящие согласные звуки, затем — букв, обозначающих непарные мягкие шипящие согласные. Составление и записыва- ние по одному слову на каждый шипящий звук (Т., упр. 45.)
 2. Чтение текста «Одуванчики». Объяснение, какие и почему буквы надо писать в словах на месте пропусков. Вставка пропущенных букв (Т., упр. 48).
 3. Отгадывание загадок. Объяснение, какие и почему буквы надо писать в словах на месте пропусков. Вставка пропущенных букв (Т., упр. 50).
 4. Чтение и запоминание стихотворного текста на правописание слов с шипящими согласными. Вставка в слова пропущенных букв (Т., упр. 52).
 5. Чтение описания предметов. Замена описа- ния предмета одним словом. Записывание этих слов (Т., упр. 54).
 6. Чтение текста с преднамеренными ошибка- ми на правописание шипящих в выделенных словах. Нахождение ошибок, исправление их (Т., упр. 55).

Выписывание из текста слов, вставляя про- пущенные буквы (Т., упр. 56)

Упр.57

2.

Правописание сочетаний чк, чн

 1. Чтение четверостиший, насыщенных словами с сочетаниями чк, чн (упр. 176).
 2. Чтение информации о правописании сочета- ний чк, чн (учебник, с. 108).
 3. Выписывание из текста слов с сочетаниями

чк, чн (упр. 177).

 1. Списывание предложений. Подчеркивание сочетаний чк, чн (упр. 178).
 2. Нахождение в тексте слов с сочетаниями чк, чн. Выписывание этих слов (упр. 179).
 3. Запись словосочетаний, вставляя вместо про- пусков нужное сочетание чк или чн (упр. 180).

Словарная работа. Усвоение произношения и написания слова карандаш

Упр.181

Русское чтение

Тема урока

Учебный материал

Домашнее задание

1.

Ю. Ермолаев.

«Два пирож- ных»;

А. Барто.

«Любочка»

Выразительное чтение рассказа учителем в сочетании с приемом остановки чтения.

Высказывание первичных оце- ночных суждений о героях.

Фонетико-орфоэпические упраж- нения в чтении слов из текста рассказа (рубрика «Читайте пра- вильно»).

Чтение рассказа учащимися вслух

«по цепочке».

Чтение развернутого пояснения значений слов в сноске.

Прочитать самостоя- тельно стихотворение А. Барто «Любочка», ответить на вопросы после текста

2.

С. Михалков.

«Фома»

Выразительное чтение стихотво- рения учителем.

Высказывание первичных оце- ночных суждений о герое.

Фонетико-орфоэпические упраж- нения в чтении слов из стихотво- рения (рубрика «Читайте пра- вильно»).

Чтение стихотворения учащими- ся по частям и первичное коммен- тирование.

Чтение развернутого пояснения значения слова в сноске.

Чтение слов под значком «Рус-

ско-белорусский словарь». Анализ стихотворения в соче- тании с выборочным чтением (по вопросам и заданиям методи- ческого аппарата учебника).

Подготовить вырази- тельное чтение стихо- творения С. Михалкова

«Фома»;

учащимся со слабыми навыками чтения под- готовить для вырази- тельного чтения только логический отрывок стихотворения (по ука- занию учителя)

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.